PEUGEOT originálne príslušenstvo

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Základné ustanovenia

1.         Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci/spotrebiteľ“) a predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu  cez e-shop umiestnený na internetovom obchode ESHOP-PEUGEOT.SK(ďalej „VOP“).

2.         Predávajúcim a zároveň  prevádzkovateľom internetového obchodu ESHOP-PEUGEOT.SK je spoločnosť FRANCE-TECH Košice s.r.o., so sídlom Rozvojová 1, 040 11 Košice IČO: 36 189 359 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka 10794/V. Meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby:  Ing. Marek Hajduk, e mail: sklad@francetech.sk,  kontakt:  +421 55 783 66 16

3.         Kupujúcim je každý podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ESHOP-PEUGEOT.SK a ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

4.         Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nákupom tovaru prostredníctvom internetového obchodu ESHOP-PEUGEOT.SK nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

5.         Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom/spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu ESHOP-PEUGEOT.SK a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.

6.         Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetového obchodu ESHOP-PEUGEOT.SK. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho/spotrebiteľa je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho/spotrebiteľa na základe špecifikácie danej kupujúcim/spotrebiteľom a za ktorý bol predávajúcim vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny.

7.         Predávajúci poučuje kupujúcich a spotrebiteľov, že orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: (+421) 055/729 07 05; 055/622 76 55, fax č.: 055/622 46 95

8.        Predávajúci umožní každému zákazníkovi/spotrebiteľovi oboznámiť sa so znením týchto VOP, a to ich zverejnením na webovej stránke internetového obchoduESHOP-PEUGEOT.SK

9.       VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci a kupujúci/spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú obchodné podmienky odchylne od VOP, budú mať dojednané ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred znením VOP.

10.       Zoznam tovarov na internetovej stránke internetového obchodu ESHOP-PEUGEOT.SK je katalógom ponúkaného tovaru spolu so stručným opisom každého tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

11.       Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim/spotrebiteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia  zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1.         Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných registračným formulárom. 

2.         Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru na internetovom obchode ESHOP-PEUGEOT.SK s tým, že vyobrazenia tovarov a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informa­tívneho charakteru.

3.         Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ sa položka tovaru pridá do nákupného košíka kupujúceho/spotrebiteľa. Nákupný košík kupujúceho/spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania elektronickej objednávky k dispozícii na nahliadnutie a na vykonanie zmeny v jednotlivých položkách objednávky.

4.         Počas nákupu si kupujúci/spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim/spotrebiteľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole elektronickej objednávky, pričom kupujúci/spotrebiteľ je počas vykonania nákupu informovaný  o cene dopravy alebo o prípadnej  zľave z ceny dopravy.V objednávke musí kupujúci/spotrebiteľ výslovne udeliť súhlas s týmito VOP, inak nebude jeho objednávka vôbec zaznamenaná a spracovaná.

5.         Kupujúci/spotrebiteľ ukončí svoju elektronickú objednávku stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním elektronickej objednávky má kupujúci/spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP.

6.         Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci/spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o a) vlastnostiach tovaru a b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

7.         Po odoslaní elektronickej objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho/spotrebiteľa:

a) oznámenie o prijatí objednávky s informáciami o objednanom tovare;

b) poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy  vrátane formulára  na uplatnenie tohto práva;

c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim/ spotrebiteľom;

d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je súčasťou VOP.

8.         Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované zo strany predávajúceho za záväzné. „Oznámenie o prijatí objednávky“ z  elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci/spotrebiteľ dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní svojej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Uvedené oznámenie o prijatí objednávky má len informatívny charakter a slúži výlučne na informovanie kupujúceho/spotrebiteľa o prijatí jeho objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky obsahuje celkové zhrnutie objednávky s informáciami o objednanom tovare.

9.         K akceptácii návrhu kupujúceho/spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia „oznámenia o potvrdení objednávky“ kupujúcemu/spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu.

10.       Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok kupujúceho/spotrebiteľa zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu (vrátane všetkých nákladov na balné a poštovné),ak ju už nezaplatil v procese elektronickej objednávky a tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu/spotrebiteľovi  objednaný tovar do určeného miesta dodania.

11.         Kupujúci/spotrebiteľ  nemá samostatne nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je  oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

12.       Akákoľvek zmena elektronickej objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho/spotrebiteľa a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho/spotrebiteľa nie je predávajúci povinný prijať.

Článok III.

Cena, platobné podmienky, fakturácia

1.         Tovar a jeho ceny sú zobrazené a aktualizované na web stránke:ESHOP-PEUGEOT.SK

2.         Cena je dohodnutá zadaním objednávky zákazníka/spotrebiteľa a prípadných ďalších položiek ako konečná. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie v popise tovaru  uvedené inak.

3.         Ceny uvedené na webovom sídle stránky ESHOP-PEUGEOT.SK platia výhradne na nákup prostredníctvom webového sídla. 

4.         Všetky akcie uvedené na tejto web stránke platia do vyčerpania zásob.

5.         Náklady na doručenie sú uvedené na stránke ESHOP-PEUGEOT.SK v sekcii “doprava a platba“.

6.         Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky.

7.         Zákazník/spotrebiteľ je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) dobierkou + 1 EUR- uhradí tovar v plnej výške doručovateľovi pri prevzatí tovaru,

b) cez platobnú bránu (platobnou kartou), pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi/spotrebiteľovi až po potvrdení o zaplatení príslušnej sumy za tovar,

c) prevodom na bankový účet cez TatraPay predávajúceho, pričom tovar bude zaslaný kupujúcemu/spotrebiteľovi až po pripísaní príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho

d) v hotovosti pri osobnom odbere v sídle predávajúceho.

8.         Dokladom o predaji je elektronická faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. 

9.        Predávajúci za dodané tovary vystaví faktúru v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Kupujúci, ktorý je platiteľom DPH súhlasí, že  dodatočne poskytnuté zľavy (bonusové faktúry/dobropisy/opravné doklady) môžu byť dobropisované  bez DPH v súlade s §25 ods.6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

10.       Kupujúci/spotrebiteľ poskytnutím e-mailu  súhlasí so zasielaním faktúr elektronicky  v súlade s §71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Elektronická faktúra bude vyhotovená vo formáte PDF a bude zasielaná na e-mail určený kupujúcim/spotrebiteľom. Elektronická faktúra nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

11.        Spôsob zasielania faktúr (elektronicky, poštou alebo priamo spolu s tovarom) kupujúcemu/spotrebiteľovi je na výbere predávajúceho, pokiaľ si zmluvné strany výslovne písomne nedohodli konkrétny spôsob zasielania faktúr.

12.      Kupujúci/spotrebiteľ  je povinný si bez zbytočného odkladu porovnať zhodu faktúry alebo elektronicky vystavenej faktúry so skutočne dodaným tovarom. V prípade, že má kupujúci/spotrebiteľ pochybnosti o obsahu, správnosti alebo vierohodnosti faktúry, je povinný obratom upozorniť predávajúceho na adrese ESHOP-PEUGEOT.SK

      Článok IV.

Dodacie podmienky

1.         Predávajúci dodá tovar kupujúcemu/spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí platby celej kúpnej ceny, vrátane prepravných nákladov, za objednaný tovar na svoj účet; dodacie lehoty sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci/spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci/spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu/spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase kupujúceho/ spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

2.         Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď kupujúci/spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim/spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.         Pri preberaní tovaru je kupujúci/spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, kupujúci/spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je kupujúci/spotrebiteľ povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. 

4.         V prípade dodania tovaru do zahraničia predávajúci s kupujúcim/spotrebiteľom dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

5.         Kupujúci/spotrebiteľ uvedie v elektronickej objednávke formu, akou mu má byť objednaný tovar dodaný. V prípade, ak  si kupujúci/spotrebiteľ zvolí osobné prevzatie tovaru, tento tovar si môže prevziať až po e-maile predávajúceho zaslanom kupujúcemu/spotrebiteľovi, že tovar má už pripravený na prevzatie na odbernom mieste/ v sídle predávajúceho.

6.         Pokiaľ zákazník/spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi/spotrebiteľovi.

7.         Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny  a prevzatia  kupujúcim/spotrebiteľommajetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho/spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru kupujúcim/spotrebiteľom.

8.         Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru  prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu/spotrebiteľovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho/spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu/zálohu za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet, z ktorého platbu prijal alebo na účet určený kupujúcim/spotrebiteľom.

Článok  V.

Reklamačný poriadok

Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na produkty zakúpené v e-shope ESHOP-PEUGEOT.SK u predávajúceho FRANCE-TECH Košice s.r.o. so sídlom Rozvojová 1,  040 11 Košice, IČO:  36 189 359, zap. v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 10794/V. Pokiaľ je  kupujúcim podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba) pri reklamácii vád tovaru sa postupuje v zmysle Obchodného zákonníka, v prípade spotrebiteľa sa pri reklamácii vád tovaru postupuje v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.         Záručná doba (doba minimálnej spotreby) produktov je vyznačená na obale produktu. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. V ostatných prípadoch platí všeobecná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov, a to odo dňa prevzatia tovaru.

2.         Kupujúci/spotrebiteľ sa zaväzuje, že ihneď po prevzatí tovaru ho dôkladne prezrie, a v prípade vady to bezodkladne písomne (e-mailom) oznámi predávajúcemu, ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu. V prípade, ak sa vada tovaru objaví v záručnej dobe, môže kupujúci tento tovar reklamovať; musí tak však spraviť bezodkladne po vyskytnutí sa takej vady. Ak budú tieto vady oznámené neskôr, predávajúci takúto reklamáciu neuzná (týka sa to najmä vád, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní tovaru).

3.         Kupujúci/spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si u predávajúceho práva zo záruky len na tovar zakúpený u predávajúceho a len na tovar, ktorý má chyby spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim.

4.         Kupujúci/spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronickou formou na adrese: ESHOP-PEUGEOT.SK

5.         Reklamačné konanie na tovar, ktorý možno doručiť, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:

- doručenia písomného uplatnenia reklamácie predávajúcemu,

- doručenia chybného tovaru spolu s jeho príslušenstvom (dodacím listom alebo záručným listom,

dokladom o zaplatení a dokumentácie a návodu k tovaru),

- poskytnutím súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie.

6.         Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku.

7.         Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní, a to v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci vopred informuje spotrebiteľa, ak je potrebné predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi, alebo je potrebné odborné (znalecké) posúdenie reklamovanej vady. Reklamačná doba sa tak primerane predlžuje. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať výmenu tovaru, ak by reklamácia presiahla 30 dní a spotrebiteľ nebude súhlasiť s predĺžením reklamačnej lehoty.

8.         Predávajúci nepreberá záruku a reklamáciu nemožno uplatniť, ak k chybe (vade) došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym používaním tovaru, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku; za takéto vady v plnej miere zodpovedá sám kupujúci/spotrebiteľ. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou.

9.         Nárok na uplatnenie reklamácie počas trvania záruky u predávajúceho zaniká:

-           nepredložením dokladu o zaplatení a inej súvisiacej dokumentácie,

-           neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru,

-           uplynutím záručnej doby (doby minimálnej trvanlivosti) tovaru,

-           mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim/spotrebiteľom,

-           neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-           poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,

-           používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

-           poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

-           poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

-           neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

10.       Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

11.       Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, tak v doklade o vybavení reklamácie predávajúci uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12.       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

13.       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

14.       Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

15.       Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie, predávajúci uhradí spotrebiteľovi všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s reklamáciou tovaru.

    Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

1.         Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

2.         Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.         Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.         Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

•           predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

•           predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

•           predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

•           predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.         Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na ESHOP-PEUGEOT.SK v sekcii „odstúpenie od zmluvy“.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

6.         Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu v prospech účtu spotrebiteľa, z ktorého boli platby predávajúcemu poukázané, ak je možné účet spotrebiteľa určiť, a ak spotrebiteľ neurčil v odstúpení od zmluvy iné číslo účtu, alebo ak sa  spotrebiteľ s predávajúcim nedohodol  na inom spôsobe vrátenia platby.

7.         Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.         Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.         Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.       Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11.       Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

12.       Spotrebiteľ má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. 

13.Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z..Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z..

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov:

FRANCE-TECH Košice s.r.o. so sídlom Rozvojová 1, Košice 040 11, IČO: 36 189 359, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel: Sro, vložka č. 10794/V.  Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov dpo9@proenergy.sk

1.         Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim/spotrebiteľom vytvorením elektronickej objednávky v internetovom obchode ESHOP-PEUGEOT.SK, vyhotovenie účtovných dokladov, prípadné odoslanie tovaru a poskytnutie iných služieb súvisiacich s plnením zmluvy a vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä reklamačné).

2.         Táto kúpna zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho/spotrebiteľa, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“). Poskytnutie osobných údajov kupujúceho/spotrebiteľa  je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci/spotrebiteľ neposkytne  osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy. Právnym základom podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR je najmä: Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

3.         Predávajúci vyhlasuje, že pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a nariadením GDPR, a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

4.         Predávajúci spracováva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu dôvodnom na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, a to v rozsahu bežných osobných údajov (identifikačné osobné údaje, kontaktné, platobné, iné týkajúce sa zakúpeného tovaru).

5.         Osobné údaje kupujúceho/spotrebiteľa sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

6.         Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám - doručovacím spoločnostiam (kuriérom), zmluvnému partnerovi na základe zmluvy (napr. účtovná, marketingová spoločnosť), alebo inému oprávnenému subjektu

7.         Osobné údaje kupujúceho/spotrebiteľa sa nezverejňujú.

8.         Kupujúci/spotrebiteľ má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci/spotrebiteľ má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9.       Kupujúci/spotrebiteľ môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho/spotrebiteľa. Kupujúci/spotrebiteľ môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci/spotrebiteľ môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

10.       Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci/spotrebiteľ  žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

11.       Kupujúci/spotrebiteľ má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

12.       Kupujúci/spotrebiteľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Kupujúci/spotrebiteľ má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

13.       Kupujúci/spotrebiteľ má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

14.       Kupujúci/spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

15.       Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

16.      S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho/spotrebiteľa malé dátové súbory - cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho môže používať súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho/spotrebiteľa a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci/spotrebiteľ môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci/spotrebiteľ pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

  Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1.         Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke ESHOP-PEUGEOT.SK. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke ESHOP-PEUGEOT.SK.

2.         Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2023